پرند
چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

پرند
چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 مات و براق 1 الی 4 (14/85 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/28 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 14/85 گرم) (3/28 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر