نیم ست نوشین اشکی
به خواب خوش نهاده سر به بالین

به خنده لعل نوشـین کرد نوشـین

نیم ست نوشین اشکی
به خواب خوش نهاده سر به بالین

به خنده لعل نوشـین کرد نوشـین

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (3/3 گرم) زرد و رزگلد
گوشواره 750 مات و براق (3/5 گرم) زرد و رزگلد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (2/730 گرم) زرد و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال گوشواره انگشتر
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن (3/3 گرم) (3/5 گرم) (2/730 گرم)
رنگ زرد و رزگلد زرد و رزگلد زرد و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر