سریر
فر یا فر کیانی در اصطلاح اوستایی حقیقتی الهی و معنوی است که اگر کسی بدست آورد او را به جلال و شکوه و مرحله تقدس و عظمت معنوی می رساند و صاحب قدرت و نبوغ و سعادت می کند . یکی از نمادهای فر و شکوه در شاهنامه سریر یا تخت سلطنت می باشد که تخت طاقدیس و تخت جمشید از آن جمله اند . طاقدیس تخت سلطنت خسرو پرویز بوده که به وسیله عقاب ها به آسمان برده شده و تخت جمشید ، تخت سلطنت جمشید بوده که توسط دیوان به آسمان رفته است . این هر دو سریر از فر کیانی این پادشاهان ساخته شده است. شکوه و جلال تخت سلطنت شاهنشاهان و ملکه ها که استادانه با فلز گرانبهای طلا طراحی گردیده است.

سریر
فر یا فر کیانی در اصطلاح اوستایی حقیقتی الهی و معنوی است که اگر کسی بدست آورد او را به جلال و شکوه و مرحله تقدس و عظمت معنوی می رساند و صاحب قدرت و نبوغ و سعادت می کند . یکی از نمادهای فر و شکوه در شاهنامه سریر یا تخت سلطنت می باشد که تخت طاقدیس و تخت جمشید از آن جمله اند . طاقدیس تخت سلطنت خسرو پرویز بوده که به وسیله عقاب ها به آسمان برده شده و تخت جمشید ، تخت سلطنت جمشید بوده که توسط دیوان به آسمان رفته است . این هر دو سریر از فر کیانی این پادشاهان ساخته شده است. شکوه و جلال تخت سلطنت شاهنشاهان و ملکه ها که استادانه با فلز گرانبهای طلا طراحی گردیده است.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 براش 1 الی 4 ( 13/60 گرم) رزگلد و شکلاتی
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (3/31 گرم) رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 13/60 گرم) (3/31 گرم)
رنگ رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر